X
تبلیغات
تاوان عشق

تاوان عشق

گـاهـی آدمـهـا مـی رونـد


نـه بـرای ایـنـکـه دلـیـلـی بـرای مـانـدن نـدارنـد


بـلکه آنـقـدر کـوچـکـنـد


کـه تـحـمـل حـجـم بـالای مـحـبـت تـو را نـدارنـد


او کـه رفـتـنـی است


بـگـذار بـرود

                                                                         

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 12:40 توسط مانی |+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:53 توسط مانی |


محبت رو وقتی یادگرفتم که قصه پسرکوچولویی رو شنیدم که وقتی داشت بارون میومد سرشو رو به آسمون بلند کرد و گفت:خدایا گریه نکن درست میشه

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:44 توسط مانی |+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:41 توسط مانی |


+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:39 توسط مانی |+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:38 توسط مانی |


                                                      

  خــوب ِ مــن ،
  

همین جا درون شعرهایم بمان

  

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد

   

به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛

  

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها

  

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

 

  تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:32 توسط مانی |
خسته ام؛


خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص

                   

                                                                     تنهایم 


تنها تر از آنی که عاشق شوم


خ

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:30 توسط مانی |


آلیــس ڪجایے؟؟؟

بیـا ...


اینجـا عَجیـبـ تَـریـטּ سَرزمـیـטּ בنُـیـاسـﭞ...


مِهـربانیـَﭞ را بـﮧ حِســاب احتـیـاجَـﭞ میـگــُذارنـב


عِشـقَـﭞ را پـاے سـاבگـیَـﭞ


و حـَرف هــاے صاבقـانـﮧ اﭞ را بــﮧ پـاے


בیـوانگیَـﭞ!!!!


+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:29 توسط مانی |


گذشته که حالم را گرفته است !


آینده که
حالی برای رسیدنش ندارم !                     

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی


+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:23 توسط مانی |