تاوان عشق

گـاهـی آدمـهـا مـی رونـد


نـه بـرای ایـنـکـه دلـیـلـی بـرای مـانـدن نـدارنـد


بـلکه آنـقـدر کـوچـکـنـد


کـه تـحـمـل حـجـم بـالای مـحـبـت تـو را نـدارنـد


او کـه رفـتـنـی است


بـگـذار بـرود

                                                                         

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 12:40 توسط مانی |+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:53 توسط مانی |


محبت رو وقتی یادگرفتم که قصه پسرکوچولویی رو شنیدم که وقتی داشت بارون میومد سرشو رو به آسمون بلند کرد و گفت:خدایا گریه نکن درست میشه

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:44 توسط مانی |+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:41 توسط مانی |


+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:39 توسط مانی |+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:38 توسط مانی |


                                                      

  خــوب ِ مــن ،
  

همین جا درون شعرهایم بمان

  

تا وسوسه یِ دوستت دارم هایِ دروغینِ آدمها مرا با خود نبرد

   

به سرزمین هایِ دورِ احساس ؛

  

من اینجا هر روز با تـو عاشقی می کنم بی انتها

  

شعرِ من بهانه ایست برای مـا شدن دستهایمان

 

  تا تکرارِ غریبانه یِ جدایی را شکست دهیم

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:32 توسط مانی |
خسته ام؛


خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص

                   

                                                                     تنهایم 


تنها تر از آنی که عاشق شوم


خ

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:30 توسط مانی |


آلیــس ڪجایے؟؟؟

بیـا ...


اینجـا عَجیـبـ تَـریـטּ سَرزمـیـטּ בنُـیـاسـﭞ...


مِهـربانیـَﭞ را بـﮧ حِســاب احتـیـاجَـﭞ میـگــُذارنـב


عِشـقَـﭞ را پـاے سـاבگـیَـﭞ


و حـَرف هــاے صاבقـانـﮧ اﭞ را بــﮧ پـاے


בیـوانگیَـﭞ!!!!


+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:29 توسط مانی |


گذشته که حالم را گرفته است !


آینده که
حالی برای رسیدنش ندارم !                     

و حال هم حالم را به هم میزند

چه زندگی شیرینی


+ نوشته شده در یکشنبه بیستم مرداد 1392ساعت 11:23 توسط مانی |